Siirry sisältöön
Kädet yhdessä

Validian eettisten periaatteiden merkitys kasvaa ja niiden tärkeys korostuu jatkuvasti muuttuvassa ympäristössämme. Meille vastuullisuus ei ole vain pelkkiä sanoja, vaan toimimme näiden mukaisesti joka päivä.

Näin voimme varmistaa, että meillä kaikilla Validiassa on sama näkemys arvoistamme ja peri-aatteistamme, joilla ohjaamme päivittäistämme työtämme matkallamme toimialan laatujohtajaksi sekä rakentaen Suomesta maailman parasta maata vammaisille ja vammautuneille. Tavoitteena on palvella asiakkaitamme ja tehdä yhteiskunnallista tehtäväämme paitsi tuloksellisesti myös vastuullisesti ja kestävästi.

Yrityksenä ja validialaisina olemme sitoutuneet toimimaan näiden ohjeiden mukaan. Edellytämme omalta henkilöstöltämme sekä myös yhteistyökumppaneiltamme vastuullista ja näihin periaatteita kunnioittavaa toimintatapaa. Eettisisiä ohjeita on laadittu tiiviissä yhteistyössä omistajamme Invalidiliitto ry:n kanssa. Validia tarkistaa eettisiä ohjeitaan määräajoin, ja tarvittaessa muuttaa ja päivittää näitä tarvittavin osin.

1. Vastuullinen toiminta

Meille vastuullisuus on välittämistä ja se näkyy kaikessa toiminnassamme, sillä jokaisella ihmisellä on oikeus mahdollisimman itsenäiseen, arvokkaaseen ja turvalliseen elämään. Olemme vastuullinen yhteiskunnallinen toimija ja Invalidiliitto ry:n kautta olemme mukana vaikuttamassa vammaisten ja vammautuneiden henkilöiden asioihin, arkeen ja toimintaedellytyksiin yhteiskunnan eri tasoilla.

2. Vastuullisuus yhteistyökumppanina

Olemme luotettava ja yhteistyötä kunnioittava kumppani, jolle hyvä asiakaskokemus sekä toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus ovat tärkeitä. Tapamme toimia perustuu proaktiivisuuteen ja vuorovaikutukseen. Uskomme, että asioita on tärkeää rakentaa yhdessä, mm. yksityisen ja julkisen sektorin vahvalla yhteistyöllä sekä palveluita käyttäviä asiakkaita kuunnellen.

Yhteiskunnallisena yrityksenä harjoitamme vastuullista liiketoimintaa. Kaikki voittomme ohjataan ja käytetään yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen joko kehittämällä omaa toimintaa tai ohjaamalla ne Invalidiliitto ry:n toimintaan. Vastuullisuus yhteistyökumppanina tuo lisäarvoa asiakkaillemme, yhteistyöverkostollemme ja lisää hyvinvointia yhteiskunnassa.

3. Vastuullinen työpaikka

Työpaikkana olemme sitoutuneet kunnioittamaan kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja edistämään niiden toteutumista omassa toiminnassamme. Meille on tärkeää, että olemme turvallinen ja hyvinvointia tukeva työpaikka, jossa jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi. Kunnioitamme myös työntekijöiden oikeutta ammatilliseen järjestäytymiseen emmekä hyväksy minkäänlaista syrjintää tai häirintää.

Meille vastuullisuus on myös välittämistä työkaverista sekä yhteisistä tiloista ja välineistä jokaisena työpäivänä. Rohkaisemme kaikkia sananvapauteen ja kannustamme henkilöstöämme puuttumaan havaitsemiinsa epäkotiin. Seuraamme vammaispalveluita koskevaa lainsäädäntöä sekä viranomaisvaatimuksia ja johdamme toimintaamme niiden pohjalta.

4. Ympäristövastuullisuus

Ympäristövaikutusten hallinta on osa jokapäiväistä toimintaa, sillä tunnistamme ja seuraamme toimintamme ympäristövaikutuksia ja pyrimme ennaltaehkäisemään mahdolliset haittavaikutukset. Arjessamme pyrimme vähentämään päästöjä, tekemään energiatehokkailla ratkaisuja, kiinnitämme huomioita hiilijalanjälkeen ja pidämme yhdessä huolen, että kulutamme luonnonvaroja työpaikalla tuhlaamatta ja lajittelemme käytöstä poistettavat materiaalit oikein. Toiminta ympäristön hyväksi kuuluu jokaisen meille.

5. Taloudellinen vastuullisuus

Taloudellinen vastuullisuus on toimintamme perusedellytys. Luomme toiminnallamme arvoa niin asiakkaillemme ja yhteiskunnalle kuin omistajallemme. Tavoitteenamme on tuottaa turvallinen ja sujuva arki asiakkaillemme, kasvattaa ja kehittää toimintaamme kannattavasti ja kustannustehokkaasti. Lisäksi strategisena tavoitteenamme on olla toimialan laatujohtaja, jotta voimme varmistaa palveluidemme kilpailukyvyn ja toimintamme jatkuvuuden sekä vahvistaa käyttäjäasiakkaan itsensä kokemaa laatua eli Validian perustehtävää, joka on Arvokas elämä kaikille. 

6. Sosiaalinen vastuullisuus

Validian so­si­aa­li­nen vas­tuu si­säl­tää si­tou­tu­mi­sen henkilöstön, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien toimintaan. Osallistamme heitä sosiaalisen vastuun mukaiseen liiketoiminnan ja arvoketjun kehittämiseen. Huolehdimme, kehitämme ja rakennamme terveellistä, hyvinvoivaa ja turvallista palvelu-, asuin- ja työympäristöä sekä työolosuhteita.

Haluamme mahdollistaa, että jokainen voi luoda meillä elämänsä tarinaa. Meille on tärkeää, että validialaisella työntekijällä ja työtiimillä on mahdollisuus suoriutua työstään erinomaisesti hyvin johdetussa organisaatiossa. Jokaisella on vastuullaan toimia esimerkillisesti Validian käytäntöjen mukaisesti ja edesauttaa myönteistä yrityskuvaa.

7. Velvollisuudet työntekijänä ja vastuuhenkilönä

Validiassa olemme kaikki sitoutuneet noudattamaan alan säädöksiä, yhteisesti sovittuja ohjeita ja periaatteita sekä luomaan ja edistämään arvojemme ja strategian mukaista toimintakulttuuria. Jokainen validialainen on vastuussa näistä sekä avoimen ja turvallisen työympäristön kehittämisestä ja ylläpitämisestä. Toimimme toisiamme kohtaan arvostavasti, kunnioittavasti ja noudatamme hyviä työelämäntaitoja arjessamme.

Emme toiminnallamme vahingoita tai vaaranna Validian mainetta, asiakassuhteita tai sidosryhmäyhteistyötä tai heikennä työilmapiiriä. Sitoudumme huolehtimaan ja käsittelemään aineellista ja aineetonta Validian omaisuutta asianmukaisella tavalla ja mahdollisista epäkohdista ilmoitamme Validian vastuuhenkilölle. Ymmärrämme vastuumme sekä jakaa että hankkia omaa työtämme koskevaa tietoa ja seurata yhtiön viestintäkanavia.

8. Vastuullisuusraportointi

Kerromme vuosittain avoimesti muun muassa viranomais- ja sisäisen auditoinnin tuloksista, vastuullisuuden edistämistoimenpiteistä, tärkeimmistä hankkeista ja saavutuksistamme sekä strategian mukaisesta yhteiskunnallisesta toiminnastamme. Toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi vuoropuhelussa alan organisaatioiden ja toimijoiden kanssa.

9. Rikkomukset ja väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Validialaiset ovat saaneet koulutusta Validian eettisiin periaatteisin ja sitoutuvat noudattamaan niitä työtehtä­vissään sekä mahdollisia muita työtehtävien kannalta merkityksellisiä ohjeita. Näiden periaatteiden ja ohjeiden rikkominen voi johtaa kurinpidollisiin toimenpiteisiin niitä rikkonutta henkilöä kohtaan. Seuraamuksena voi olla huomautuksen tai varoituksen antaminen taikka työsuhteen irtisanominen tai purkaminen.

Väärinkäytösepäilystä on mahdollisuus ilmoittaa tämän ohjeistuksen, muiden toimintaperiaatteiden tai lakien vastaisesta toiminnasta myös Validian Ilmoituskanavaa käyttäen yhtiön verkkosivuilla. Kanavassa voi tehdä ilmoituksen luottamuksellisesti ja nimettömänä. Työntekijän epäillessä väärinkäytöstä kannustetaan työntekijää ottamaan yhteyttä ensisijassa omaan esimieheen, henkilöstöhallinnon edustajaan tai tarvittaessa johtoryhmän jäseneen.

Muissa asioissa yhtiölle voi antaa palautetta ja pyytää lisätietoja yhtiön intranetistä sekä www.validia.fi(siirryt toiseen palveluun) -sivustolta löytyvillä palautelomakkeilla.